Консултантски услуги     Подготовка на документи по европейски програми    Текущи проекти
Текущи проекти

Покана за проекти за подобряване на градската среда по оперативна програма "Регионално развитие"

Краен срок: 08 януари 2010

Министерството на регионалното развитие обявява покана за проектни предложения за подобряване на градската среда. Финансирането е по оперативна програма "Регионално развитие", приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска". Проектите ще се изпълняват в рамките на 86-те общини.

Цел:

Схемата цели подобряване на градската среда, създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, подобряване на достъпа до административни и социални услуги.

Бенефициенти:

Бенефициенти по тази схема са 86 общини от градските агломерационни ареали на страната, разделени в две групи, така наречените два компонента на финансовия ресурс. В единия са включени общините на седемте големи града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и Стара Загора, в другия са останалите 79 общини.

Допустими дейности:

Проектите, които ще бъдат подкрепени, трябва да включват някои от следните дейности:

1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други.

2. Строителство и ремонт на реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари, велосипедни пътеки, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.

3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици.

4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.

5. Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради.

Бюджет:

Общият размер на средствата по схемата е 80.932 млн. лв. От тях 68.792 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране. Финансовият ресурс по поканата е разпределен в 2 компонента. В единия са включени общините на седемте големи града – София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора, които ще получат 40 млн. лв. В другия са останалите 79 общини, за които са предназначени 40.932 млн. лв.

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

Компонент 1:

  • Минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.
  • Максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв.

Компонент 2:

  • Минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.
  • Максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лв.

ВАЖНО!
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 95% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, Т.Е. КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ МИНИМУМ 5 % СОБСТВЕН ПРИНОС.

Краен срок: 8 януари 2010 г.

Допълнителна информация:

Проектните предложения трябва да бъдат подавани в отдел "Изпълнение на програмните приоритети", Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" на МРРБ.

Пълният комплект от документи и насоките за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните интернет страници: http://www.mrrb.government.bg и http://www.bgregio.eu

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP