Консултантски услуги     Оферти
Оферти

Съдействие за внедряване на системи за управление (СУ)

Основен фактор за просперитета на всяка фирма са системите за управление. Те не са само за големите предприятия. Те могат да бъдат прилагани във всяко едно предприятие, за всеки един аспект на управлението, касаещ производството, маркетинга, продажбите, финансовите дейности на предприятието. От вас зависи да решите обхвата на приложението.

За подпомагане ускореното развитие на българските фирми и организации, повишаване на конкурентната им способност и подобряване на достъпа им до международните пазари, “ФЛАГ-АПЕКС” ООД предлага консултантски услуги за разработване, внедряване, обучение и оказване на съдействие при сертифициране на системи за управление, съгласно следните международни стандарти:

 • ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството (СУК)
 • ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда (СУОК)
 • ISO 22000:2005 - Система за управление на безопасността на храните – изисквания към организациите от хранителната верига (СУБХ)
 • BS OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания
 • НАССР (Hazard Analysis and Control of Critical Points) - Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки за производство на безопасни храни
 • Интегрирани системи за управление, включващи изискванията на няколко от международните стандарти или спецификации
 • AQL – Система за допустимите отклонения в качеството при производството на трикотаж и конфекция

В рамките и успоредно със съдействието при въвеждане на международните стандарти "ФЛАГ-АПЕКС" ООД осигурява специализирано обучение на мениджърския състав и на фирмени специалисти по системите за управление.

Ако желаете съдействието ни в някое от посочените по-горе направления, попълнете и ни изпратете Въпросника по-долу на страницата.

Етапи за съвместна работа

Като консултантска фирма ние ще Ви окажем съдействие при планиране на работата, обучението на екипа, изграждане и внедряване на избраната от Вас система. Съвместно с нашите експерти ще създадете, документирате и внедрите системата, и в последствие организацията Ви трябва да я поддържа и актуализира в съответствие с изискванията на стандарта

По-конкретно, съвместната ни работа ще протече при следните етапи:

1 ЕТАП - Одит на състоянието:

 • първоначален одит за установяване на съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт и законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в съответния бранш от хранителната верига;
 • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ;
 • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.

2 ЕТАП - Разработване на документите от СУ:

 • разработване на документите от СУ – наръчник, процедури, програми-предпоставки, планове и методики, оперативни документи, и др.;
 • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи.

3 ЕТАП - Внедряване:

 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите<./li>

4 ЕТАП - Функциониране:

 • обучение на вътрешни одитори;
 • извършване на вътрешни одити;
 • трупане на записи от действието на СУ.

5 ЕТАП - Сертифициране и придобиване на сертификат:

 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални забележки от одита.Additional Files:

files/Vaprosnik.doc

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP