Консултантски услуги     Интегрирани системи
Интегрирани системи

Интегрираната система за управление е единна система за управление, при която се прилагат изискванията на няколко стандарта, спецификации и принципи, подбрани в зависимост от предмета на дейност на фирмата и бизнес сектора, към който тя принадлежи. Подборът се осъществява по такъв начин, че да обхване всички процеси в едно цяло.

Най-широко се прилагат Интегрираните системи за управление на качеството, на околната среда, на безопасни и здравословни условия на труд и безопасност на хранителните продукти, тъй като обхващат практически всички аспекти от дейността на фирмите и помагат на ръководствата да управляват едновременно всички дейности, без да се губят излишни усилия, време и средства, като едновременно с това се намалява и обема на документацията.

Единният управленски подход при внедряването на Интегрирана система за управление води до максимална ефективност и цялостно непрекъснато усъвършенстване, което е основно изискване на стандартите на ISO.

Ако желаете съдействието ни за внедряване на ИСУ, попълнете и ни изпратете въпросника на Е-мейл адрес office@flag-apex.com.

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP