Консултантски услуги     BS OHSAS 18001:2007
BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System) "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 е разработен с цел да се даде възможност на организациите да овладяват рисковете и да подобряват своята дейност, за да се гарантира управлението на условията за осигуряване на здравето и безопасността при работа.

BS OHSAS 18001:2007 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999. BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Стандартът BS OHSAS 18001:2007 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Нормативните и други приети изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на стандарта. Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези, към които е насочена дейността й. С внедряването на система съгласно BS OHSAS 18001:2007 организацията печели доверието на контролните органи по безопасност на труда, удовлетворява работниците, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, намалява загубите от заболявания и злополуки, създава се спокойна и творческа обстановка в колектива. В резултат на това се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Следва да се има в предвид, че все повече клиенти изискват техните доставчици да спазват нормативните изисквания за здравето и безопасността на персонала, да не ползват детски труд и да са социално отговорни.

Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

Предимства

 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
 • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.

От 1999 г. досега документът OHSAS 18001 е претърпял редица промени. Всички те отразяват опита от многогодишното му прилагане в над 80 страни от повече от 16000 органи за сертификация. Основен момент в новия стандарт е поставянето на акцент по-скоро върху аспекта "здраве", отколкото върху "безопасността", както и значително по-доброто му съгласуване с ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за прилагане, което ще улесни създаването на интегрирани системи за управление.

Разлики между новия стандарт BS OHSAS 18001:2007 и прилаганата досега спецификация OHSAS 18001:1999:

 • Отдава се много по-голямо значение на аспекта "здраве".
 • BS OHSAS 18001 вече е стандарт, а не спецификация. Това ще допринесе за възприемането на OHSAS 18001 като база за създаването на национални стандарти за системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Моделът на диаграма PDCA ("Plan-Do-Check-Act" - "планиране - изпълнение - проверка - действие") e представен изцяло във въведението на стандарта, а не като отделни диаграми в началото на всяка основна точка на стандарта.
 • Позоваванията в точка 2 на стандарта са ограничени до международни документи.
 • Дадени са нови определения, а старите са преразгледани.
 • Направени са значителни подобрения относно по-доброто съгласуване с ISO 14001:2004 и за по-добрата съвместимост с ISO 9001:2000.
 • Въведено е ново изискване относно разглеждането на нивата на управление като част от планирането на системите за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Обърнато е по-голямо внимание на управлението на измененията.
 • Въведена е нова точка “Оценяване на съответствието”, както в ISO 14001:2004.
 • Въведени са нови изисквания за участие и консултации, а също и за разследване на инциденти.

За адаптиране към новия стандарт е определен преходен период до 1 юли 2009 г., в който са валидни и двете издания на стандарта

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP