Консултантски услуги     ISO 22000:2005
ISO 22000:2005

ISO 22000:2005, "Системи за управление на хранителната безопасност - изисквания към всички организации в рамките на хранителната верига", е международен стандарт, разработен, за да гарантира безопасността на веригите за хранителни доставки в цял свят. Стандартът ще позволи на всички организации, участници в хранителната верига, да въведат системи за управление на безопасността.

"Тъй като рискове за безопасността на храната могат да се появят на всеки етап по хранителната верига, адекватният контрол е от съществено значение. Ето защо безопасността на храната е споделена отговорност, която принципно се гарантира от комбинираните усилия на всички страни, които участват във веригата на производство, доставка, преработка, съхранение и продажба на храните.” - коментира Якоб Фергеман, член на работната група на ИСО, която разработва ISO 22000.

ISO 22000 съдържа изисквания за системи за управление на безопасността на храните в хранителната верига, които дават възможност на организациите да изградят способност да контролират рисковете за храните и постоянно да предоставят безопасни крайни продукти, съобразно изискванията както на потребителите, така и на приложимото законодателство.

Стандартът е приложим за всички организации, независимо от големината им, включени в който и да е аспект на хранителната верига, които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

Стандартът обхваща производители на фуража и суровини, преработватели и производители на хранителни продукти, транспортни и складови оператори, търговци на едро и дребно и доставчици на услуги в сферата на храните, както и производителите на оборудване, опаковки, добавки, съставки. ISO 22000 включва в себе си принципите на HACCP и покрива изискванията на всички основни стандарти за храни.

Комуникации в хранителната верига

Комуникации в хранителната верига

ISO 22000 определя изискванията, които позволяват на организацията да:

  • поддържа и актуализира система за управление на безопасността на храните с намерението да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба са безопасни за клиента;
  • демонстрира спазване на приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
  • оценява и преценява изискванията на клиентите и демонстрира съответствия с онези предварително съгласувани с клиентите изисквания, които са свързани с безопасността на храните, за да повиши удовлетвореността на клиентите;
  • осъществяват обратна връзка по въпросите на хранителната безопасност от своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни по хранителната верига;
  • гарантира, че спазва декларираната политика по безопасността на храните;
  • демонстрира това съответствие пред други заинтересовани страни;
  • постигне сертификация за съответствие с този Международен Стандарт.

ISO 22000 съдържа основните седем принципа на HACCP и всички елементи на Система за управление, разработена спрямо изискванията на ISO 9001:2000.

Стандартът ISO 22000 може да бъде прилаган самостоятелно или в комбинация с други стандарти за системи за управление като 9001:2000, със или без независима (от трета страна) сертификация за съответствие.

БДС EN ISO 22000 определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти.

Като консултантска фирма ние ще Ви окажем съдействие при планиране на работата, обучението на екипа, изграждане и внедряване на СУБХ, НАССР.

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP