Консултантски услуги     ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

Системата за управление на околната среда съдържа основни принципи и изисквания, насочени към идентификация, изследване, контролиране и преразглеждане на факторите, оказващи влияние върху околната среда, позволяващи на фирмата да формулира адекватна политика и цели, насочени към нейното опазване. С въвеждането на системата фирмите декларират своята ангажираност и гарантират пред своите служители, клиентите, властите и обществото като цяло, че реално са обвързани с решаването на проблемите на околната среда.

Управлението на околната среда е неразделна част от цялостната система за управление на фирмите и организациите. Приложението на системата за управление на околната среда се синхронизира с дейностите в други направления във фирмата – качество на производството, финансиране, опазване здравето на работниците и служителите, безопасност на труда и т.н.

Стандартът ISO 14001:2004 е последната подобрена версия на стандартите от серията ISO 14000 и след 15 май 2006 г. е единственият валиден стандарт.

Внедряването и поддържането на система за управление по този стандарт гарантира:

  • намаляване на рисковете
  • предотвратяване на замърсяването и други неблагоприятни въздействия върху околната среда
  • ефикасно използване на ресурсите посредством правилното им разпределение
  • икономия на финансови средства, свързани с намаляване на отпадъците, вредните емисии, обема на глобите и застраховките и т.н

С въвеждането на тази система се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.

Основни принципи на системата за управление на околната среда:

  1. Ангажимент и целенасочена политика
  2. Планиране
  3. Внедряване
  4. Измерване и оценка на съответствието
  5. Преглед и подобряване

Системата за управление на околната среда може успешно да се интегрира със системите за управление на качеството по стандартите ISO 9000 и системата OHSAS 18001:2002 – за управление на безопасни и здравословни условия на труд.

Системата за управление на околната среда може успешно да се интегрира със системите за управление на качеството по стандартите ISO 9000 и системите за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007.

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP